" ZAGREB FM NATJECANJE - PRAVILA "

Organizator ovog natjecanja je Radio klub “Zagreb” iz Zagreba. Natjecanje je otvorenog tipa,dostupno svim natjecateljima kojima dozvola za rad omogućuje aktivno sudjelovanje bez ograničenja u pogledu regionalnih, županijskih i državnih granica.

 Svrha natjecanja je razvijanje natjecateljskog duha i navika kod operatora koji posjeduju FM amaterske radijske postaje, kako bi stečeno znanje i iskustvo kasnije prenijeli na ostala domaća i inozemna natjecanja koristeći pri tome i ostale vrste rada. 

Članak 1

 Osim specifičnosti u pogledu vrste rada (FM modulacija), natjecanje je u suglasju sa  VHF/UHF natjecanjima koje provodi Hrvatski radioamaterski savez i I. IARU region. Natjecanje se odvija u frekvencijskom području 144 – 146 MHz uz obvezno štovanje band plana (veze preko repetitora, veze s mobilnim postajama te veze na S20 se ne priznaju).

Tokom natjecanja koristi se isključivo FM modulacija.

 Članak 2

 Natjecanje se sastoji od šest perioda a odvija se u terminima ostalih domaćih i inozemnih natjecanja tj. održava se u dane prvog punog vikenda u mjesecu i to počevši od mjeseca travnja do rujna tekuće godine.

Trajanje natjecanja:

Subota      14.00 UTC (16.00 sati po lokalnom vremenu)

Nedjelja    14.00 UTC (16.00 sati po lokalnom vremenu)

Tijekom natjecanja u jednom periodu nije dozvoljeno mijenjanje jednom odabrane lokacije niti pozivne oznake (natjecatelj u jednom periodu smije koristiti samo jednu pozivnu oznaku)

 Članak 3

 Natjecatelji su podijeljeni u tri osnovne kategorije:

            A   jedan operator  (postaja koja radi s jednim uređajem, a rad s pratećom opremom, usmjeravanje antene te vođenje dnevnika rada obavlja jedan operator). 

              B   više operatora i klupske postaje (postaja koja radi s jednim uređajem, a rad s pratećom opremom, usmjeravanje antena i vođenje dnevnika rada može biti opsluživano od više operatora).

            C   Kup klubova (ovu kategoriju sačinjavaju svi natjecatelji iz kategorije A, stoga je potrebno da svaki natjecatelj u zbirnom listu obavezno navede svoju pripadnost pojedinom klubu kako bi ova kategorija bila što kvalitetnija),

i dvije potkategorije:

            D   YL (plasirane postaje žena-operatora iz kategorije "A", uvjet za formiranje ove potkategorije je da učestvuje najmanje pet natjecateljki u natjecanju).

              E   Zagrepčani (plasirane postaje iz kategorije "A" koje su radile sa područja Zagrebačke županije).

 Jednom odabranu kategoriju nije moguće mijenjati tokom natjecateljske godine.

- karta Zagrebačke županije -

 Članak 4

 Tijekom jednog perioda (subota i nedjelja) sa istom postajom se može održati samo jedna veza. Duple veze treba posebno naznačiti u dnevniku rada i one ne ulaze u konačni zbroj bodova.

Bodovanje se provodi po sistemu 1 km premoštene udaljenosti između dva korespodenta donosi 1 bod.

U C kategoriji bodovanje se provodi po sistemu, jedan natjecatelj x 5 bodova.

 Članak 5

 Tijekom natjecanja obavezno se razmjenjuju slijedeći podaci: kompletan pozivni znak, čitljivost i jačina signala po RS ljestvici (59) s pripadajućim rednim brojem veze (001) te WW lokator (JN75..).

 Članak 6

Svaki natjecatelj dužan je voditi dnevnik rada. Dnevnik koji se šalje natjecateljskom povjerenstvu mora sadržavati slijedeće podatke i to ovim redom: datum, GMT vrijeme, kompletan pozivni znak, kompletan primljeni i predani raport sa rednim brojem veze, WW locator, vrsta rada, QRB te bodove izražene cijelim brojem. Dnevnik mora biti opremljen zbirnim listom koji sadrži podatke o natjecanju, skupini (kategoriji) natjecanja, podatke o natjecatelju, podatke o korištenoj postaji te izjavom kojom natjecatelj potvrđuje da se pridržavao ovih propozicija i HAMSPIRITA te da su deklarirane veze i održane. Izjavu na zbirnom listu potpisuje operator odnosno prvi operator ekipe  uz ovjeru od strane radio kluba.

Svaki natjecatelj koji pošalje uredno popunjen dnevnik sa svim potrebnim podacima i održanih minimalno 20 veza ulazi u plasman. Dnevnici sa manje od 20 veza će se smatrati kontrolnim. Ako natjecatelj radi u paralelnom natjecanju u kojem radi i ostalim vrstama emisija, može poslati kopiju osnovnog dnevnika i za ovo natjecanje, uz uvjet da se ponište sve veze rađene drugom vrstom rada osim FM-a. FM veze je potrebno posebno obračunati, a na zbirnom listu iskazati rezultat ostvaren samo tom vrstom rada

Dnevnike rada je potrebno dostaviti na 9A VHF UHF SHF portal:

http://hrvhf.net/contest/upload_edi.php

 u propisanom roku (tjedan dana nakon održanog natjecanja) a u iznimnim slučajevima na e-mail adresu:

 

9a0w@rkz.hr

Članak 7

Rezultati natjecanja obračunavaju se za sve kategorije i potkategorije u svakom od održanih perioda. Nakon svakog perioda ažurira se kumulativna lista rezultata.

Konačan rezultat dobiva se zbrajanjem pet najboljih perioda od šest mogućih. To vrijedi za kategoriju A i obje potkategorije.

Neslužbeni rezultati nakon održanih perioda redovno se objavljuju na internet stranici RKZ-a: 

 http://www.rkz.hr

  Eventualni prigovor na rezultate u pojedinom periodu, kao i na konačne rezultate, moguće je u pismenom obliku dostaviti organizatoru i to u roku  predviđenom za predaju dnevnika. Odluka Izvršnog odbora RKZ-a je konačna. 

 Članak 8

Natjecateljsko povjerenstvo organizatora poništiti će veze natjecateljima:

-         koje nisu čitljive

-         pogreške pri prijemu i upisu jednog ili više podataka obaveznog sadržaja veze

-         za veze sa mobilnim postajama te postajama koje su mijenjale lokaciju unutar pojedinog natjecateljskog perioda

-         za koje se utvrdi da ne postoje u dnevniku korespodenta

-         veze u kojima se utvrdi greška u QRB veća od +/- 5 km, te razlika u vremenu korespodenata za više od  10 min.(vrijedi za oba dva korespodenta).

 Natjecateljsko povjerenstvo organizatora diskvalificirati će natjecatelja:

 a)      za cijelu natjecateljsku godinu

-         koji svojim nekvalitetnim signalom i nekorektnim radom ometaju druge natjecatelje

-         za koje se nepobitno utvrdi da su upisivali nepostojeće veze

-         koji u tijeku natjecanja promijeni jednom odabranu lokaciju ili je deklarirao WW lokator koji ne odgovara korištenoj lokaciji

 

b)      za period natjecanja

-         koji imaju grešku veću od +/- 3% u ukupnom zbroju deklariranih bodova

-         natjecatelja kojeg je diskvalificiralo natjecateljsko povjerenstvo paralelnog natjecanja (diskvalifikacija se odnosi isključivo na taj period u kojem je nastao razlog za istu).

-         ukoliko se utvrdi da jedan operator poslužuje dvije ili više ARP različitih pozivnih oznaka

 Članak 9

  Organizator nagrađuje natjecatelje slijedećim nagradama:

    -         peharom, medaljom ili plaketom prva tri plasirana natjecatelja u obje kategorije i potkategorije    

-                 diplomom natjecatelji od četvrtog do desetog mjesta

Podjela priznanja i nagrada obaviti će se na prigodnom HAMFESTU o čemu će svi natjecatelji biti pravovremeno izvješteni.

 Članak 10

 Organizator zadržava pravo tumačenja ovih pravila i donošenje odgovarajućih odluka u slučajevima kada se ovim pravilima  i Općim pravilima za VHF/UHF natjecanja  IARU regiona zbog specifičnosti pravila, ne može utvrditi pravo rješenje.

Ova pravila razmatrana su i odobrena na sjednici Izvršnog odbora Radio kluba "Zagreb",

održanoj  28.11. 2008.  godine, a primjenjuju se od 2009. godine.

 

Predsjednik Radiokluba Zagreb:   Ivan Vlašić - 9A0W

Rezultati ZAGREB FM natjecanja 2008. 

Rezultati ZAGREB FM natjecanja 2007. 

Rezultati ZAGREB FM natjecanja 2006. 

Rezultati ZAGREB FM natjecanja 2005. 

Rezultati ZAGREB FM natjecanja 2004. 

NA POČETAK

NA VRH STRANICE